EVROPSKÝ KONGRES ETNICKÝCH NÁBOŽENSTVÍ (ECER)

Přes 90 vědců, religionistů, historiků, ale i šamanů a znalců předkřesťanských a původních spirituálních tradic z celého světa se v červenci 2016 sjelo do Prahy na Evropský kongres etnických náboženství (ECER ), který do České republiky zamířil vůbec poprvé.

EVROPSKÝ KONGRES ETNICKÝCH NÁBOŽENSTVÍ (ECER)

Přednášková část kongresu na Filozofické fakultě UK Praha i večerní ceremonie na Vyšehradě přilákala stovky nadšených účastníků. Cílem této neziskové akce, která se každý rok koná v jiné evropské metropoli, je oživit a integrovat původní spirituální tradice, vycházející například z keltských, germánských nebo staroslovanských kořenů kongresu na Filosofické fakultě UK i večerní ceremonie na Vyšehradě přilákala přes dvě.

„Po dlouhém období nepřízně vůči domorodým, tedy původním tradicím přichází nová vlna jejich záchrany a obnovy. To je důležité pro zachování kořenů kulturní identity v naší zemi i celé Evropě,“ říká Zdeněk Ordelt, předseda pořádajícího Slovanského kruhu. „Evropané se nezadržitelně vracejí ke svým původním domorodým tradicím, ale ve většině zemí chybí podpora státních orgánů i škol,“ dodává Andras Corban Arthen, prezident kongresu ECER.

Kongres proto dlouhodobě prosazuje tuto deklaraci:

„Jsme členy různých evropských původních etnických kultur, které si přejí obnovit a znovu nabýt náboženské a spirituální tradice našich předků. Ctíme ty, kteří zde byli před námi, kteří nám dali svůj život a svůj odkaz. Jsme zavázáni zemi našich předků, půdě, která ochraňuje jejich kosti, vodě, ze které pili, a cestám, po kterých kdysi šli. A my se snažíme předat tento odkaz těm, kteří přijdou po nás, těm, jejichž předky se právě stáváme – našim dětem, našim vnoučatům a dalším generacím po nich zrozeným. Posíláme solidaritu a podporu ostatním původním etnickým národům, rasám a náboženstvím, které bojují za zachování dědictví svých předků. Naše etnická náboženství jsou produktem historie tohoto kontinentu: jsou živým vyjádřením v přítomnosti, a zároveň se dotýkají našich nejdávnějších tradic a identit. V době, kdy svět opovážlivě balancuje na pokraji střetu ekologie a ekonomiky, z velké míry jakožto výsledek nevyváženého individualismu a útočné nenasytnosti, naše náboženství prosazují velice odlišné modely spirituálních a společenských hodnot: život v rovnováze, umírněnost vůči přírodě, důležitost rodiny a vzájemné spolupráce celého společenství; respekt a úctu vůči všem formám života. Již v mnoha evropských zemích je praktikování našich původních náboženství zabraňováno, omezováno a někdy i zakázáno. Vybízíme vlády všech evropských zemí, aby nám vyhověly a aktivně zavedly nařízení, které zaručí náboženskou svobodu všem občanům, jak je sjednáno v Úmluvách Evropské unie, Chartě fundamentálních práv, Evropské úmluvě o lidských právech, Mezinárodní deklaraci lidských práv OSN a dalších podobných úmluvách a dohodách, a aby se upustilo od zajišťování preventivního zacházení s některými náboženstvími na úkor jiných. Také žádáme, aby tato rovnost náboženských preferencí byla reflektována ve světle evropských vzdělávacích systémů.

Naléhavě žádáme, aby se naše vlády aktivně podílely na zachování a ochraně původních evropských posvátných míst, ať se již jedná o místa vytvořená člověkem či o místa přírodní. Dále žádáme, aby byl umožněn volný přístup evropským

etnickým náboženstvím na tato místa, jež usilují o jejich využívání pro uctívání a duchovní oslavy. Nepožadujeme vlastnictví ani exklusivní právo na tato místa – Země nám nepatří, my patříme Zemi. Protestujeme proti používání slova „pohan“ extremistickými politickými skupinami jakéhokoliv rázu, jelikož to poškozuje naši reputaci. Závěrem vyzýváme všechny národy, aby umístily bytí Země, jež je doslova naší Živoucí Matkou, nad jakékoliv priority.

Posíláme tuto zprávu ve spřízněnosti, lásce a respektu.“

Deklarace Evropského kongresu pro etnická náboženství, Vilnius 2014

Autor: Zdeněk Ordelt, předseda Slovanského kruhu, www.slovanskykruh.cz foto: Blanka Svobodová