GENETICKY UPRAVENÉ POTRAVINY – DAMOKLŮV MEČ

Amerika dosáhla téměř dokonalosti v bravurním zamaskování jakékoliv špatnosti a podrazu způsobem, který jí umožní vypadat před světem jako největší dobrák a lidumil.

GENETICKY UPRAVENÉ POTRAVINY – DAMOKLŮV MEČ

Nikde na světě nevěnují ministři takovou pozornost snaze vypadat dobře, zatímco obhajují ty nejošklivější věci, jaké si jen lze představit. Stačí se podívat například na promyšlenou destrukci světového potravinářského řetězce, dosaženou propojením korporací a čelních politiků.

V kalifornském Sakramentu proběhla v loňském roce konference o geneticky modifikovaných potravinách (dále jen GM), sponzorovaná ministerstvem zemědělství. Představitelé města byli nuceni vyslat do ulic plně vyzbrojené policejní oddíly v přilbách, se štíty a pendreky, aby uklidnily rozvášněný dav, kterému se nelíbilo, že se mu nutí konzumovat GM potraviny.

Podle teorie amerického ministerstva zemědělství to vypadá tak, že GM produkty byly vyrobeny proto, aby …“využitím moderní technologie snížily nebo omezily hlad a zlepšily nutriční hodnotu potravin. Ve skutečnosti hodlá ministerstvo zemědělství zavést vládou a korporacemi kontrolovaný monopol, který bude mít absolutní moc nad zásobováním potravinami na celém světě. Mít absolutní kontrolu nad zásobováním potravinami je sen všech, kteří ovládají americký potravinový průmysl.

Kde zůstal antimonopolní úřad, aby občany ochránil před takovými krkavci a vlky? Co se skrývá za skutečností, že FDA nechce rozumět závazkům, které má vůči konzumentům, co se týče nezávadnosti potravin?

Genetická modifikace byla účelově použita k zvýšení odolnosti užitkových plodin vůči herbicidům. Zemědělci bojují s plevelem pomocí herbicidů. Teoreticky vzato – pokud je koncentrace herbicidu správná, zahubí plevel, zatímco užitková plodina přežije. Opakované používání tohoto postupu však vede k tomu, že plevely jsou vůči herbicidům stále odolnější.

Rozdíl mezi dávkou herbicidů, která plevel vymýtí a dávkou, která zahubí i užitkovou plodinu, je dnes už nepatrný. Řešení je nasnadě: Geneticky modifikovat plodinu tak, aby snesla vyšší dávky herbicidů.

V oblasti zemědělství se bohužel stalo normou, že věda, která má zemědělcům pomáhat, je nemotorná, zkorumpovaná a zfušovaná. Jedním slovem špatná. Vědci se ani příliš nesnaží zastřít motiv, kterým je pochopitelně prospěch firem, jimiž jsou placeni. Znásilňují přírodu a přelepují to nálepkou „věda“.

Americký plán na tzv. „snížení hladu“ a zlepšení výživy „vyspělou technologií“, má nejméně tři vážné vědecké chyby:

1. Opakovaným postřikem herbicidy se na polích postupně vyvíjí plevel, který je vůči nim imunní. Pomocí genového inženýrství se tedy na pole vysadí plodina, která snese vyšší dávky herbicidů. Plevel, který náporu herbicidů odolá, postupně mutuje v odrůdy, které jsou vůči herbicidům stále odolnější. Tomuto procesu se říká přírodní selekce a je velmi dobře popsán v mnoha vědeckých pracích.

Ukázalo se ale, že plevelné rostliny si v krátkém čase vytvořily vůči herbicidům takovou imunitu, že už nepomáhá ani jejich velmi silná aplikace. Proto je zde silný tlak nabízet zemědělcům nové a nové geneticky upravené plodiny, které vydrží neustále masivnější použití čím dál méně účinných herbicidů. Tzv. „vědci“, kteří znásilňují pole a olupují americké farmáře po mnoho desítek let, se nyní snaží vnutit svou „moderní technologii“ i zbytku světa. To je ta „infrastruktura“, kterou americké ministerstvo zemědělství plánuje rozšířit i do zemí třetího světa. Nestačí, že tyto praktiky, zaměřené pouze na zisk, už citelně poškodily americké farmáře. Teď má být stejný model exportován k „ubohým farmářům“ v ostatních částech světa.

2. Neexistuje způsob, jak zabránit křížení geneticky modifikovaných plodin s nemodifikovanými. Ptáci se živí všemi semeny a trousí je zcela náhodně. I vítr či včely přenášejí pyl z GM plodin na ty nemodifikované. Časem bude proto při opakování tohoto procesu přibývat GM rostlin a ubývat přirozených. A to i na polích, o nichž se farmář domnívá, že na nich pěstuje pouze původní přírodní odrůdy.

To majitelům patentů na GM plodiny de facto dává absolutní diktátorskou moc (a jen a jen o to jim jde) k ovládnutí světového potravinového řetězce. Je to nesmírně účinný způsob, jak si zajistit budoucí jisté zisky prostým uplatněním patentových práv. Přirozené plodiny nemají šanci růst na polích otrávených dnešními vysoce účinnými herbicidy. A svět grázlům, kteří jsou za to odpovědni, ještě rád zaplatí jakoukoli cenu za jejich GM osiva. Jedině ta totiž ještě budou schopna vzklíčit na zničených polích zaneřáděných herbicidy. Není snad třeba říkat, že vědci prosazující GM plodiny jsou v těsném spojení s firmami produkujícími herbicidy.

3. Neexistuje žádná studie, která by se pokusila alespoň povrchně potvrdit „jedlost“ výsledných GM potravin, která bude velice sporná. Zato jedovatost je více než jistá – plodiny budou doslova napěchovány herbicidy. To ale nikoho z těch, kteří prosazují GM potraviny nezajímá. Na prvním místě je zisk, zdraví člověka až na posledním.

Podívejme se například na geneticky upravenou sóju. Ta obsahuje cizorodý protein odolný vůči herbicidům. Nikdy ale nebyl proveden žádný dlouhodobý výzkum, který by ověřil, jak tento protein působí na lidské zdraví. Jediné testy, které byly provedeny, byly ty, které dokazují vyšší odolnost proti herbicidům. Plodina vypadá i po genetické úpravě dobře, její pěstování je ekonomické a umožňuje pokračovat v používání moderních herbicidů. Je zde jen jeden „drobný problém“: je natolik nepoživatelná, že dokonce i ti, kteří podporují šíření GM plodin přiznávají, že odpuzuje i hmyz.

Vynořilo se několik studií naznačujících neblahé reakce lidského organismu na tento cizorodý protein. Důsledkem požití GM sóji je chudokrevnost, hormonální poruchy, odvápnění kostí, zkažený chrup, podvyživení populace apod. Maso zvířat krmených GM sójou vykazovalo 200 x vyšší koncentraci herbicidu Roundup (obsahuje glykofosfáty).

Časopis Journal of the American Cancer society obsahuje v čísle z 15. března 1999 článek o souvislostech výskytu non Hodgkins Lymphoma (druh rakoviny)a herbicidu Roundup.

Časopis Ecologist z ledna 2003 otevírá diskuzi na téma zvýšení výskytu rakoviny prostaty u farmářů používajících herbicid Roundup. V kalifornii zjistili, že u žen žijících ve vzdálenosti do jedné míle od polí, kde byl aplikován Roundup, je vyšší pravděpodobnost ztráty plodu. Čínská studie prokazuje, že GM produkty způsobují:

  • otravu jídla
  • vyvolávají rakovinu
  • podněcují alergické reakce
  • vážně narušují imunitní systém
  • mají sníženou výživnou hodnotu

Evropská unie přijala zákon zakazující po dobu pěti let import GM produktů do členských zemí. Tento velmi rozumný nápad nicméně vyvolal zuřivou reakci USA. Amerika podala oficielní stížnost ke Světové obchodní organizaci – její snahou totiž je přinutit Evropany ke konzumaci takto zmršených potravin.

Amerika též zastavila jednání o volném trhu s Egyptem. Má to být trest za to, že se odmítl připojit ke stížnosti USA na EU ohledně pětiletého moratoria na dovoz GM potravin.

Americký kongres přijal zákon, podmiňující americkou pomoc v boji proti AIDS v Africe, akceptováním GM potravin. Navzdory neuvěřitelnému tlaku Američanů a hladomoru, odmítla Zambie importovat GM potraviny. Stejně se zachoval Mozambik a Zimbabwe. Pokus vnutit Afričanům GM potraviny vyvolal v Africe bouřlivou reakci. Od Ameriky je vysoce nemorální zneužívat hladomoru a AIDS (který sami do Afriky „nasadili“ – viz předchozí článek) k protlačení vlastních ziskuchtivých plánů.

Málokdo asi ví, že v Americe existuje zákon, že jídlo v supermarketech nesmí obsahovat informaci o tom, že při jeho přípravě byly použity GM produkty. Smysl opatření je jen jediný – zabránit zákazníkům v rozhodnutí, zda chtějí nebo nechtějí jíst GM potraviny. Mohlo by to totiž negativně ovlivnit profit … Kde zůstala pověstná americká svoboda a demokracie?

Aby si čtenář mohl ještě lépe dokreslit „lidumilství“Ameriky a její „lásku“ k vlastním občanům, zmíníme se ještě o obrovské americké kampani, která měla za cíl přesvědčit občany, aby nekupovali kvalitní oleje (jejichž výroba je nákladnější), ale oleje bezcenné, podřadné, dokonce zdraví škodlivé, které mají ale jedno velké plus (pro výrobce samozřejmě) – jejich výroba je levná. Ještě před nedávnem byly oleje vyráběné ze sóji, bavlníku a canoly považovány za nepoživatelné. Nehodily se ani pro krmení dobytka, natož pro lidi. Výsledek důkladné marketingové kampaně proti zdraví prospěšným tukům a olejům, byl na jedné straně obrovský zisk, a na straně druhé explozivní nárůst degenerativních nemocí včetně obezity a cukrovky.

Produkty ze sójových bobů, už i před genetickou modifikací, byly a zůstávají jako lidská strava či krmení pro dobytek téměř bezcenné. Existuje celá řada opravdu kvalitních studií, které opakovaně dokazují sojový podvod. Genetická modifikace sóji jen dokončila dílo zkázy. Učinila z této rostliny rostlinu nejen bezcennou, ale přímo škodlivou lidskému zdraví. Ačkoli obsahuje vysoké procento proteinů, jsou tyto látky vázány na inhibitor trypsin natolik, že se neuvolní ani po požití. Navíc byla prokázána souvislost mezi sójovými dietami a Parkinsonovou chorobou. Důvodem je vysoké procento phytanů (izoprenové uhlovodíky) v sóji a jejich schopnost negativně ovlivnit vstřebávání zinku. Sója je rovněž spojována s předčasnou pubertou, protože obsahuje zvýšenou hladinu phytoestrogenu. Denní dávka pro kojence obsahuje stejné množství estrogenu jako pět antikoncepčních tablet.

Jaké je ale řešení pro nás – spotřebitele?

V první řadě je nutné nekupovat to nejlevnější, co nám reklama vlezle nabízí a vyhýbat se všemu, co se „tváří jako potravina“. Nekupujte nic, v čem byste mohli tušit použití sóji (přidává se i do uzenin a masných výrobků). Nespoléhejte se na etikety – co se výrobci nehodí, na nálepku neuvede … Snažte se připravovat si stravu ze základních surovin.

Text: WM magazin 20/2003