JAK VYUŽÍT ZATMĚNÍ MĚSÍCE, NEBO SLUNCE PRO VLASTNÍ DUCHOVNÍ POKROK

Obvykle se soustředíme na vlivy novoluní a úplňku, přestože každý z jeho osmi vrcholů má svoji specifickou kvalitu a sílu. Novoluní a úplňky zde však vynikají: při obou můžeme nejsnáze něco pochopit a otevřít se svému nitru.

JAK VYUŽÍT ZATMĚNÍ MĚSÍCE, NEBO SLUNCE PRO VLASTNÍ DUCHOVNÍ POKROK

Ještě větší význam však mají nebo mohou mít pro nás zatmění. Podle některých astrologů se vliv zatmění odvíjí od délky jeho trvání, zejména pokud je viditelné v místech, kde žijeme. Vliv zatmění Slunce trvá tolik měsíců, kolik minut, rychlejšího Měsíce tolik týdnů, kolik minut trvá jeho zatmění.

Zatímco zatmění Slunce 1. září 2016 , u nás nebylo viditelné a vnímat jsme tak mohli spíše vlivy solární bouře, která mu předcházela a provázela ho, zatmění Měsíce o úplňku 16. 9. 2016 u nás viditelné bude alespoň jako polostínové.

Slunce je symbolem naší věčné, neměnné a zářící podstaty, Měsíc se vztahuje k našim inkarnacím – dočasným identitám, které připomínají svou ohraničeností a proměnlivostí měsíční cyklus. Slunce je zdrojem světla, vědomí, milosti, porozumění. Měsíc je nositelem karmy, a všeho mimo naše vnitřní zářící pravé vědomí = vědění: mysl, podvědomí a nevědomí Pro duchovní realizaci je zapotřebí oba principy sladit

Ve védské astrologii a numerologii je Slunci přiřazena hodnota jedna a Luně hodnota dvě. Na první (a Luna na 2.) pozici stojí i v našem chápání, kde je Slunce symbolem nesmrtelnosti, věčného Světla, Krista – světla zdroje světla fyzického i duchovního. Jiná číselná vyjádření známe od keltských kmenů, kteří je označovali (Měsíc) 2 a Slunce 3 ( i oni uctívali Boha jako trojici – tím, který stál nad všemi, byl nepojmenovatelný, trojjediný Bůh – zdroj života a světla). Číslo 5 je přitom číslem středu kruhu, číselným vyjádřením bodu, skrze nějž vede cesta „skrz“ – a tedy opět jiným vyjádřením našeho Světla – Krista. Súrji v Indii.

Slunce je Zdroj. Umožňuje život a růst. Symbolizuje životní sílu, zdraví, odvahu. Vědomí a vědomé činy, moudrost poznání, rozptýlení tmy. Povyšuje, rozsvěcuje a vede. Vládne ohni – životu a obrazem jeho duchovního rozměru je i jiskra – světlo v nás. Je nepřehlédnutelně aktivní Luna oproti tomu vládne všemu, co má vztah k vodě – řídí rytmy vody na Zemi i v těle. Symbolizuje duši, mysl, naši podvědomou a nevědomou část. Je pasivní – přijímající a hospodaří s tím, co je jí k jejímu základu přidáno zářením zvenčí.

Spojení Měsíce Slunce – mystická svatba – 2 + 3 = 5: to všechno symbolizuje spojení ohně a vody: živého ohně a živé vody: ohně oplodňujícího vodu. Krůpěje shora i vody vystupující k nebesům – velkého ohně, které nám září na cesty – malého ohně v nás, který se může rozhořet, pokud se tyto úrovně spojí, a splynout v jednou nekonečném bezbřehém vědomí všeho a vždy.

Spojení ohně a vody stálo na počátku zrození světa podle mýtů mnoha kultur. Jen podle jednoho z nejstarších egyptských mýtů svět povstal tím, že právě oživující oheň slunce – Cheprer-Re, kterého známe v jeho zobrazené posvátného skaraba – dala sílu jednat Atumovi – Jednotě která si uvědomila svou existenci, aby se oddělil a vystoupil z počátečních vod, které jej obklopovaly a jejichž byl do té doby nedílnou součástí – a umožnil tak vznik duálního světa: jako na nebi, tak i na zemi. Jako na počátku, tak i na konci kruhu.

Zatmění Měsíce

Zatmění Luny nastává při úplňku, posiluje solární tendence. Může způsobovat něco jako nedostatek soudnosti nebo duchovní opilost, je nebezpečí prosazení nových myšlenek a činů, které vzhledem k nedostatku světla (absenci Luny) mohou být nerealistické až nebezpečné. Může nastat vše, co se děje při úplňku: pokud stále z větší části podléháme svým nevědomým pohnutkám a emocím, ale při pročištěnějším vědomí nebo při vědomé práci (otevření se vlivům zatmění a jejich přijetím jich jako součásti cesty vývoje), dochází k vyplavování tmy z podvědomí a nevědomí a můžeme při něm zahlédnout svá nejhlubší a nejtemnější místa. Může to být velmi úspěšný okamžik konfrontace se sebou samotnými. Čím vědomější, otevřenější a upřímnější položení se s důvěrou do náruče Kosmu a přicházející vlny energie, tím bude naše mysl pročištěnější a práce úspěšná.

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce nastává při novu. Dochází k posílení vlivů Měsíce. Sluneční kotouč je zakryt Lunou (posilování touhy po všem starém a jistém, jednoduchém, oživení minulosti). Čím je zatmění úplnější, tím agresivnější a otevřenější mohou být tyto snahy. Oheň Slunce v tu dobu působí na mysl včetně nevědomé – prosvěcuje a vypaluje ji. Právě teď můžeme nejúspěšněji podat Slunci své stinné stránky (prosit Lunu naší mysli, ať se k němu těmito svými částmi natočí a Slunce, ať je vypálí. Jakoukoli prosbu můžeme s pojit s jednoduchým obřadem podle vlastního cítění a volby – důležité je ale nedělat to až v dobu, kdy zatmění již začíná.

JAK SE PŘIPRAVIT A JAK PRACOVAT S ENERGIÍ ZATMĚNÍ ?

Védy nám radí nevěnovat se v dobu zatmění (a nejlépe ještě nějakou chvíli před ním) Měsíce stejně jako zatmění Slunce žádné činnosti. To bývá v souladu s tím, co obvykle cítímě sami, pokud se nepřehlušíme hlasem ega, které „to chce“ vidět“, a s tím, co volíme, pokud máme možnost si vybrat.

V dobu zatmění je otevřené velmi zvláštní, specifické informační pole, které se otevírá v okamžik zatmění (nejde o naši mysl, ta by měla být otevřená, ale o informační pole Slunce a Měsíce ). Vztahuje se k Zemi a Vesmíru a životu na Zemi. Můžeme v tuto dobu hodně získat, ale i také ztratit, pokud se otevíráme naopak (zvráceně, odvracíme se od světla).

Jde o dobu předělu, rozdělení a spojení, jeho tématem je změna a přehodnocování. Dochází k uvolňování nahromaděné energie, negativity a všeho destruktivního v nás i kolem nás i v Zemi. Probíhá velká očista: pokud si jí přejeme a směřujeme ke Světlu – k Bohu, probuzení vědomí, realizaci. Pozor bychom si měli dát na to, abychom se s ničím, co se v tuto dobu uvolňuje a odchází, nespojili a neulpěli na tom, ale otevřeli se novému světlu, proměňování našeho těla i struktur, možnostem, které předěl a změna cyklu přináší.

Při samotném zatmění je důležité být natolik v klidu, nakolik to jde, a šetřit energií, protože ta se v tu chvíli mění, dochází k různým, někdy zásadním změnám. Životní energie by v opačném případě byla použita na vlastní aktivity místo na přijetí a zpracování těchto energetických změn.

Čas zatmění Slunce je nejlepší příležitostí pro vykořenění – odevzdání nebo spálení špatných myšlenek, vlastností a návyků. Čas zatmění Měsíce – pro oživení našeho vnitřního světla, světla vědomí, světla v každé naší buňce a celém energetickém systému. I vlastní meditaci či snění tomu můžeme podřídit. Krásná příležitost pro všechny, kdo se chtějí posunout do světla, zvláštní pro ty, co chtějí přejít na pránickou výživu nebo v sobě spojení s pránou posílit.

Před kterýmkoli zatměním (Měsíce i Slunce) můžeme požádat o pomoc a o ochranu, vedení a o inspiraci. O to, aby pro nás chvíle předělu a energie, kterou s sebou zatmělý Měsíc či Slunce přinášejí, byla co nejprospěšnější – abychom ji co nejvíce a nejlépe využili. Samotné zatmění můžeme prospat, samozřejmě pokud jej nechceme prožít v meditaci, co nejvědoměji, spánek je ale v tomto případě stejně dobrý, zvláště pokud nám není vzdálené lucidní snění anebo alespoň ve spánku vědomě přijímáme informace – jsme tomu otevření a pracujeme se sny.

Stejně tak při obou zatměních můžeme pracovat s osobní karmou: prosit o spálení nějakých zbytků pout – omezení, postižení ovlivnění, z oddělení našeho i všech ostatních – všeho, co nás tíží, brzdí a omezuje v rozletu – další cestě a vývoji co nejsvobodnějším a nejlepším – a myslet při tom samozřejmě i na Zemi a větší celky – skupiny, společenství, národ – jejichž jsme vždy nějakým způsobem byt i jen dočasnou součástí.

Komunikovat s planetami, v tomto případě s Měsícem a se Sluncem, můžeme vždy, s vědomím, že naše vědomí je nebo může být vyšší – „nad hvězdami“ a tedy i nad jejich vlivy, jakkoli v běžném životě nebo trvale se nám to většinou ještě nedaří. Možná si ale už rozvzpomínáme aledpoň na schopnost komunikace, kterou jsme kdysi měli, s veškerou živou přírodou a duší či nadduší každé rostliny, stromu, kamenu, řeky – i hvězd.

Při zatmění Slunce můžeme ze svého nitra a při spojení s Bohem požádat Měsíc, aby ke Slunci natočil ty svoje části, kde se nacházejí naše negativní/destruktivní), návyky, závislosti a špatné vzorce, vzpomínky na traumata a zranění, zasažení a ulpění, nebo je přesunul na ta svoje místa, kam budou sluneční paprsky dopadat, a požádat Slunce, aby je svou silou a milostí (moudrostí) vypálilo

Při zatmění Měsíce stejně tak požádat Slunce, ať jasně vyjeví, osvětlí naše vědomí, zažehne v něm novou jiskru, probudí ho – aťrobudí naše vědomí a schopnost přímého vědění = schopnosti, kterou jsme kdysi měli, než jsme v souvislosti s naším hlubším pádem do hmoty vyvinula naše mysl, probudí a oživí naše buňky a celý energetický system, zažehne v nich nový život a nové světlo, nové vědomí. Prosvětlí naši mysl, ukáže nám, s čím pracovat, co před sebou skrýváme, i, jakým způsobem to změnit, jak s tím pracovat.

Jakoukoli vlastní duchovní práci (prosby, modlitby) bychom měli mít za sebou nejpozději do okamžiku počátku zatmění (počátku polostínu): načerpat světlo a připravit se ve světle. Na chvíli se ponoří část světa do tmy. Změna je tím výraznější, čím větší je tma. Důležité mohou být samozřejmě i všechny konstelace, obecné i osobní, ale takhle, zatmění samotné, je základní.

Každé zatmění znamená předěl – přepnutí – konfrontaci a očistu: stupeň ve vývoji. Pokud ale své vodopády vyhledáváme sami, nemusí nás nutně na cestě zastihnout špinavý přívalový déšť: pokud se k vodě obracíme s porozuměním, pokorou a úctou. Můžeme nyní sestoupit do jeskyně. Ponořit se do svého vědomí anebo do hlubin nevědomí a dávno zapomenutých věcí. Požádat o spálení toho, co nás zatěžuje – starých pout – ve tmě spálit – a prosvítit a pročistit pouta a dávná spojení novým světlem, když s novou vlnou energie nově přichází.

POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 16. 9. 2016

K zatmění Měsíce 16. Září 2016 dojde na našem území v době od 18 hod 52 min 42 s SELČ (začátek polostínové fáze). Zatmění bude vrcholik (maximální fáze zatmění) ve 20 hod 54 min 18 s SELČ, končit bude v 22 hod 55 min 54 s SELČ ( úplněk vrcholí v 20:08 SELČ).

Slunce je v Panně, Měsíc v Rybách. Tomu odpovídají i lunární uzly (severní vzestupný v Panně = Maat, jižní sestupných v Rybách), které i při našem zrození určují naše dispozice, pokud jde o to, co zanecháváme v minulosti, od čeho je třeba se odpoutat, a k čemu směřujeme. Co se máme naučit, co je náš cíl. Můžeme se tady soustředit na to, abychom se jako nový benben vynořili i my z praoceánu chaosu, a nově zazářili na Slunci…

Něčemu podobnému nasvědčují i sabiánské symboly pojící se s těmito lunárnímiuzly:

Na sestupném jižním uzlu – v minulosti stojí: „Iniciační zkoušky, kterými žáci musí projít. Než jedinec získá plnou a odpovědnou pozici, musí prokázat svoji odvahu a cenu.“

Na vzestupném severním uzlu, v nístě symbolizujícím to, k čemu směřujeme:“Po svatebním obřadu novomanžel rychle zvedá své ženě závoj.Mužský čin vyvažuje velký ženský sen vědomí v předchozím symbolu. Osvobozený duch odkrývá nahou pravdu nejvyšší skutečnosti ležící mimo kulturní mýty.“

Krásné dny a využití zatmění pro svůj osobní prospěch a pokrok,

Lenka Clara, 2. 9. 2016

Foto: Pixabay.com