Místa a útvary vyzařující energii

Místa a útvary vyzařující energii

Vše, čím nás krajina přitahuje, čím nás vede, má podobu jakési neviditelné mapy s místy a obrazci. Jimi je vytvořen charakter území a tedy i jeho způsob ovlivnění dění v něm. Osídlení, využití a vůbec způsob života v něm, který ovšem zahrnuje i duchovní možnosti lidí.

Nejmenší součástí energie krajiny je energetický bod. Díky jemu má to které místo svou sílu a vyzařuje ji navenek. Každý takový bod vznikl buď přirozeně, nebo přispěním inteligentní bytosti. Vždy však sloučením zemské a kosmické energie. Zemská energie se nachází v určité hloubce pod terénem a na jeho úroveň vystupuje jen tam, kde k tomu má možnost. Onou možností může být geologická puklina nebo zlom, žíla vodivé horniny a také z hlubin stoupající podzemní voda. Kosmická síla je rozmístěna v podstatě rovnoměrně nad povrchem Země ve výšce několika metrů nad jeho pevnými součástmi, stromy a budovami. V každém případě výše, než sahají těla lidí a zvířat. Setrvává tam a sama nesestupuje na terén. Jestliže se však v jeho úrovni ocitne zemská síla, přitáhne kosmickou a spojí se s ní. V tom okamžiku vzniká energetický bod, který pak již sám udržuje obě síly ve spojení a vysílá do okolí výslednou sílu. To je spontánní, přírodní způsob geneze. Jsou však ještě způsoby jiné, které umožňují i umělé vytvoření bodu.Jestliže se zemská energie nenachází na povrchu, ale jen pod ním, může být vytažena uměle. Děje se tak působením bytosti, která k tomu má potřebnou schopnost, bez ohledu na to, je-li člověkem, nebo příchozím z kosmu. Kdysi dávno, když nikdo z lidí ještě takovou schopnost neměl, to byl právě nejčastější umělý způsob vzniku energetického bodu. Mimozemské bytosti tak byly vlastně v tomto smyslu učiteli některých lidí. Ti se pak mnohem později v keltských oblastech nazývali druidy.

Celý článek najdete v časopise Nový Fénix 3/2018.

Text a foto: Ing. Pavel Kozák, psychotronik, fotograf, autor mnoha knih o tajemných a posvátných
místech, významný český odborník v oboru energie krajiny, www.archet.org