NANOTECHNOLOGIE A KELTSKÁ VODA

„Nemá rakovinu, nemá AIDS, není na drogách, je v pohodě.“ Toto moudré rčení pronesla jedna pražská paní doktorka. Nanotechnologie, keltská voda a další…

NANOTECHNOLOGIE A KELTSKÁ VODA

Diagnoza: onkologické onemocnění

Rakovina patří k nemocem nejobávanějším a snad každý z nás se s ní setkal v rodině či blízkém příbuzenstvu. Diagnoza onkologického onemocnění dokáže od základu obrátit život člověka. Obavy jsou pochopitelné, vždyť nádorová onemocnění zatím představují velký problém pro moderní medicínu.

Léčba má vedlejší účinky

Léčba je postavena hlavně na rádio- a chemoterapii, úspěšnost takovéhoto postupu

je závislá na pokročilosti stavu nemoci. Bez ohledu na etapu rozvoje nádoru, je chemoterapie

vždy velmi toxická a způsobuje již tak oslabenému nemocnému člověku mnoho těžkých vedlejších účinků. Je to logické, vždyť jde vlastně o řízenou otravu organismu.

Omezená úspěšnost a vysoká toxicita chemické léčby nutí člověka k hledání alternativních řešení.

Nanotechnologie

Význam slova alternace je náhrada za něco. Realita je ovšem taková, že nejdříve byla medicína lidová, teprve pak nastoupila moderní medicína, používající především chemii. I chemie je však součástí přírody, lze tedy z její nabídky vybrat něco, co nám neubližuje?

Jedním z řešení, která se v poslední době ocitla v zájmu vědců, jsou nanotechnologie.

Nanotechnologie pojednává o tvoření a využití jiných struktur obecně známých látek.

Pod pojmem nano rozumíme velikost částic v rozmezí 1 – 100 nanometrů. Znamená to, že

velikost těchto struktur je na úrovni jednotlivých molekul nebo atomů. Světový vývoj směřuje ke spojení nanotechnologie s medicínou.

Ing. Zbigniew Cyganowski a jeho objev

Autorem objevu, který by mohl být velkým posunem pro nemocné a přinesl by jim úlevu,

je Ing. Zbigniew Cyganowski, vědec velmi širokého záběru….

Pan Ing. Cyganowski zdůrazňuje, že nejde o lék, ale o vodu. Není to ale voda obyčejná,

nese krásný název Keltská voda a má vlastnosti natolik výjimečné, že se staly předmětem výzkumu probíhajícího na Lékařské univerzitě v polském Bialystoku.

Voda, význam a vlastnosti

Položil Vám Váš lékař otázku, co pijete?  Dotaz by to byl logický, vždyť voda je obsažena v každé buňce našeho těla, je základní složkou našeho organismu.

Voda je z fyzikálně-chemického pohledu výjimečnou látkou, má vlastnosti odlišné od předpokládaných pro substance s podobnou strukturou. Je jedinou substancí vyskytující se v přírodě ve 3 skupenstvích. Na rozdíl od jiných tekutin, zvětšuje svůj objem, když přechází ze stavu kapalného na tuhý (led). Jako jediná známá substance vykazuje maximální hustotu v kapalném stavu. Nejpodstatnější je, že tekutá voda absorbuje elektromagnetické záření, s výjimkou úzkého spektra viditelného světla.

S jistotou můžeme říci, že kvalita vody rozhoduje o funkčnosti celého systému na všech úrovních.

Voda s nanostrukturou se jmenuje Keltská

V procesu vzniku Keltské vody (vody o nanostruktuře) byla využita schopnost vody absorbovat elektromagnetické záření emitované proudem nízkoteplotní plazmy. Takto upravená voda získala mnoho vlastností, kterými se liší od vody běžné. Příčinou tohoto jevu

je velikost klastrů vznikajících v průběhu procesu vzniku nově strukturované vody, klastrů, které jsou energeticky stabilní a pozbývají schopnost tvorby giga klastrů. Můžeme si to představit tak,  že složitým technologickým způsobem  se změní struktura vody –

rozbije se na minimální částečky. Takto vyrobená voda, Keltská voda, má zcela nové

a překvapující vlastnosti. Nezamrzá v 0 teplotě, ale až v minus 60 stupních Celsia, nevypařuje se ve 100 stupních Celsia a nikdy ji neuvaříte.

A co je opravdu velmi zajímavé je, že je absolutně čistá, není svázána žádnou informací a nemá paměť.

Keltská voda je dokonalým rozpouštědlem a díky malým rozměrům molekul je výjimečným nosičem výživných látek do hloubi pokožky. To se stalo impulsem k hledání nových možností jejího použití v medicíně, farmacii i kosmetice.

Keltská voda přináší buňkám energii života

Poznatky výzkumu ukázaly, že Keltská voda pomáhá organismu k návratu do stavu přirozené rovnováhy a zdraví. Dostane se všude,  i k té nejmenší buňce a do všech buněk pronikne. Voda rozpozná buňku zdravou, kterou pouze detoxifikuje a buňku s poškozenou DNA, ve které po proniknutí roztrhne buněčnou stěnu. Poškozená buňka tak praskne a organismus ji vyloučí.

Výsledky polské studie

Na Lékařské fakultě Univerzity v Lublinu byla provedena studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit vliv Keltské vody na životnost nádorových buněk u akutní leukémie. Buňky všech řad kultivované na standardním mediu nevykazovaly žádný pokles životnosti. Buňky všech řad kultivované na deklastrovaném kultivačním mediu ( s Keltskou vodou), vykázaly pokles životnosti, po uplynutí 48 hodin se jejich životnost blížila nule.

Účinky na organismus

Keltská voda nemá na organismus žádné negativní účinky, zajišťuje správné fungování buněk a orgánů a udržuje produkci energie pro všechny nitrobuněčné procesy. Nemá paměť, ale má něco, co lze nazvat udivující inteligencí.

Pomůže organismu, aby se uzdravil sám v případech, kdy toho je  schopný. A to bez oslabení těla mnoha  vedlejšími nežádoucích účinky, bez ozařování a  bez chemických preparátů.

Souhlasíte, že to je dobrá zpráva?

Věda a výzkum

Přesto Ing. Cyganowski jako seriozní vědec nic neslibuje, ovšem výsledky výzkumu probíhajícího na univerzitách v Polsku, v Lublani a Bialystoku jsou takové, že vzbuzují úžas.

Poznání a vysvětlení příčin a mechanismů působení Keltské vody na nádorové buňky je

v počátku a bude vyžadovat mnoho výzkumu a studií, hodně času polských vědců.

Bude to čas věnovaný účelně a oprávněně „ pouhé“ vodě, která může přinést úlevu a změnit kvalitu života nejen onkologicky nemocným pacientům.

Text: Podle materiálu společnosti Celtic nature, Ing. Zbigniev Cyganowski, zpracovala dr. Nora Chvojková