REINKARNACE SPOLEČNOSTI V ZÁVISLOSTI NA REINKARNACI DUŠE

Reinkarnace je jeden ze základních konceptů mé filozofie. Reinkarnace jsou rovněž součástí kosmické hry. A jako každá hra má i tato svá pravidla, která se vztahují na účastníky této hry.

REINKARNACE SPOLEČNOSTI V ZÁVISLOSTI NA REINKARNACI DUŠE
Mějme na zřeteli, že se jedná o pohled z druhé úrovně poznání v rámci velmi hrubého dělení na čtyři úrovně poznání.
Svobodná vůle spočívá v tom účastnit se, nebo neúčastnit se této hry, ale svobodná vůle již nespočívá v tom, zda dodržovat, nebo nedodržovat její pravidla. Možnost svobodně se rozhodnout je takřka neomezená. Je omezená pouze možností ostatních bytostí svobodně se rozhodovat. Některé duše po smrti těla mají silné vazby na tento svět, nebo jsou zmatené a neodcházejí do astrální reality (do barda), ale zůstávají v naší 3D realitě, i když pouze svým jemněhmotným tělem a nejsou pro běžného člověka nijak vnímatelné. Tyto duše však mohou v některých případech zasahovat do naší 3D reality a projevují se například jako poltergeist – lomozící duch, nebo takzvaní přisedlíci, což jsou přisedlé duše.Reinkarnace umožňují zkoumání a poznávání bytí (reality) z různých úhlů pohledu. Proto při vstupu do nového života dochází k zapomenutí předchozích zkušeností a ztrátě předchozích informací, abychom mohli zažívat a zkoumat bytí neovlivněni dosavadním poznáním a dosavadními zkušenostmi, a mohli tak získat poznání nové, v čemž by nám předchozí poznání mohlo bránit či alespoň nové poznání zkreslovat či ovlivňovat. Například člověk hrubě odsuzující jinou rasu se může v dalším životě inkarnovat jako příslušník této rasy, aby pochopil i jeho vidění světa. Když se hovoří o inkarnacích do jiného druhu, než je člověk, je zajímavou informací, že inkarnace lidské duše v reptiloidních tělech mohu mít podobné důvody, jako mají inkarnace reptiloidů v našich tělech a může se jednat i o karmické příčiny. Pokud například někoho k smrti nenávidíme, například určitou rasu nebo národ, nebo jím opovrhujeme a dle toho se také chováme, je možné, že se v příštím životě do této rasy či národa inkarnujeme, abychom pochopili mentalitu či principy, kterými jsou ovládány formy bytostí, které jsme tak nenáviděli.REINKARNACE SPOLEČNOSTI
Tak, jak dochází k reinkarnaci lidských duší, tak také dochází i k reinkarnaci lidských společností. Přirovnáme-li to ke konceptu reinkarnace duše, tak se v podstatě jedná o smrt a znovuzrození společnosti, i když je nutno to chápat jako určité podobenství a ne doslova jako fyzickou smrt a fyzické zrození. Snad by se to dalo nepřesně pojmenovat jako reinkarnace kolektivního vědomí. V současné době je velmi pravděpodobné, že nás taková reinkarnace společnosti čeká. Z mnoha důvodů začíná být zřejmé, že další plynulý vývoj naší společnosti tak, jak tomu bylo doposud, již není možný. Pochopení této teze není možné, pokud bychom měli svoji mozaiku poznání zúženou na silně okleštěnou verzi naší 3D reality, tak jak se nám ji snaží vykreslovat bohužel nejen mainstreamová média. Víceméně podstatnou změnu očekávají téměř všichni, kterým nejde o pouhou manipulaci ve stylu „Máme se nejlépe, jak jsme se kdy měli a současný systém není sice dobrý, ale je nejlepší možný.“ Další úhly pohledu z úrovně naší 3D reality a úrovní vyšších však naznačují, že to, co se má odehrát v relativně blízké budoucnosti, je kvalitativně zcela jiné úrovně, než se velká většina lidí domnívá. Co se rozumí slovy relativně blízká budoucnost, je na této tezi zřejmě nejproblematičtější, protože pro někoho je 10 let optimistická varianta a pro někoho je rok 2028 strašně daleko. Kromě toho, pokud použijeme podobenství s reinkarnací duše, tak nyní prožíváme něco, co by se dalo nazvat procesem umírání a po znovuzrození bude společnost tak jako duše procházet vývojovým stádiem, které v rámci podobenství můžeme označit jako dětství. Aby slovo smrt či umírání společnosti nevzbuzovalo zbytečně nevhodné asociace, je zřejmě vhodnější v této souvislosti používat pojem restart či katarze (mystické očištění duše dle Slovníku cizích slov).

ČEKÁ NÁS NOVÝ MATRIX?
Ve svém principu se jedná o konec jednoho uspořádání společnosti (jednoho typu matrixu) a zrození nového uspořádání společnosti nového matrixu. Připomínám, že slovo matrix je v dnešní době používáno takřka vždy v negativním slova smyslu, ale vlastní slovo matrix bez přívlastků má neutrální zabarvení a matrix se dá obecně definovat jako uspořádání systému. Restart či katarze jsou nutné, protože současná společnost již není schopná dalšího smysluplného vývoje, je nereformovatelná. Samozřejmě neměli bychom zcela zapomínat ve svém zápalu pro nové uspořádání společnosti na to, že i bytosti na druhé straně barikády si představovaly, že dojde k restartu společnosti, ale po něm bude zaveden nový typ matrixu, to je NWO – new world order). Přes mnohé pesimistické vize i alternativních webů se situace jeví tak, že tato varianta již nemá šanci na úspěch.