SLUNCE A SLUNOVRAT otevřou léto 21. 6. 2021

V pondělí 21. června v půl šesté ráno nastane letní slunovrat. Po svítání přijde nejdelší den a po západu slunce nejkratší noc. Letní slunovrat (solstitium) je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku největší deklinaci.

SLUNCE A SLUNOVRAT otevřou léto 21. 6. 2021

Slaví ho křesťané i pohané

Příchod léta byl vždy spojen s oslavami slunovratu či Svatojánskou nocí – svátkem Jana Křtitele (Litha podle keltských tradic, kupadla podle Slovanů, aj.) slaví celá Evropa. To vše je letní slunovrat s různými jmény ale se stejným významem. Slunce, příroda a lidé jsou na vrcholu svých sil. Radujme se!

VÍTE ŽE?

Na Svatojánskou noc, což je evropský lidový svátek slavený v předvečer svátku křesťanského světce Jana Křtitele (24.6.) se Země otevírá a vydává své poklady? Těmi byly myšleny síly Země a s nimi spojené duchovní prožitky. Svatojánská noc navazuje na oslavy letního slunovratu. Země začíná vydávat své dary, zatím především ve formě listů a léčivých bylin.

Prosba Slunovratová…

Text a ilustrace: Alena Klímová-Brejchová

Vítáme Tě Slunce, dárce života!

V prosincovém poledni nám rozepjaté paže pozlatíš

a pak v půlnoční chvíli Zrození

uslyšíme zvony Lásky a Míru…

Ó, Duchu Bytí, který jsi Světlem

v hodině Slunovratu k lidem navráceným!

Dovol nám v čase nadcházejícím a neznámém

milovat, utěšovat a rozdávat naději i radost

Pomáhat tam, kde vládne smutek a beznaděj…

Dovol, nechť zůstaneme v prostoru

Modrozlatého Světa tak dlouho,

dokud budou trvat bytosti cítící

a našeho soucitu a pomoci potřebné,

neboť s jistotou víme, že pouze dáváním

smíme Tvé Světlo a Lásku přijímat


SLUNCE A AURUM

Text: Karel Funk

Tak jako je Slunce centrem zářící duchovní Lásky a dávání pro celou sluneční soustavu, má zlato výsadní postavení mezi kovy. Souvisí se Sluncem, tedy – vlivem Slunce kdysi vzniklo. Skupinová duše zlata má sluneční vlastnosti. Když si odmyslíme zneužití zlata k hromadění bohatství, válkám o ně atd. v Evropě v novověku, bylo zlato vždy uctíváno jako nejposvátnější kov – ve starém Egyptě, u indiánských kmenů Synů Slunce, u Inků apod. Ba se jím i léčilo, skrze léčení duše.

Zlato

Zlato nemění svůj vzhled za žádných podmínek (na rozdíl od železa, mědi, stříbra apod.)

I svítivou barvou připomíná Slunce. To dává největší jas, a i zlato je nejjasnější kov.  Existuje i spojitost mezi slovy aurum (latinsky zlato), aura (záření kolem člověka, tak jako Slunce září kolem sebe), staroperským slunečním bohem Ahura Mazda (Boží aura, všeoblažující záře) – to byl jejich název pro Boha Slunce, což byl tehdy Kristus jako vládce Slunce před svým sestupem na Zem skrze Ježíše. Proto je zlato nejen symbolem, ale jeho skupinová duše tyto vlastnosti má, a přenáší je i do hmotného kovu.

Zlato je kovem Michaelským, a chceme-li se archandělu Michaelovi přiblížit, pak meditační stopou může být i soustředěný pohled na něco zlatého. Michael jako vládce Slunce a proto i neděle září nejvýsostněji ze všech archandělů. Souvislost či podobnost, třeba i jen pocitovou, lze nalézat ve spojení: zlato – Slunce – neděle – Michael. (Sonntag, Sunday je česky den Slunce, sluneční den.) I neděle jako výjimečný, sváteční den, je ovládána Michaelem – vládcem Slunce, ze kterého bylo vše vyzářeno. Proto je hlubokým mysteriem, že máme sedmidenní celek, kdy v neděli se světí svátek a je tak uctívána odedávna jako den výjimečný, sluneční, zlatý. Ostatní dny pak jsou ovládány dalšími planetami a jejich vládci. Vše se ale točí kolem Slunce jako centra duchovního i hmotného.  Je dobré si s tím pohrávat, procházet, kochat, prostupovat…

TIP: Můžeme prožívat  neděli – den boží – svátečně (i když pracujeme, ale ráno a večer je krásné si to uvědomit). Naše vědomí je v neděli zlaté, pokud si to uvědomíme.