VYUŽÍVEJME SOLILUNÁRNÍ CYKLY! ÚPLNĚK 10. KVĚTNA 2017

SLUNCE V BÝKU, MĚSÍC VE ŠTÍRU. Síla úplňkového času otevírá cestu k naší mysli a podvědomí. Na jedné straně může přinášet plnost, projasnění, osvícení a vhled.

VYUŽÍVEJME SOLILUNÁRNÍ CYKLY! ÚPLNĚK 10. KVĚTNA 2017

Na druhé straně – pokud zůstáváme vůči němu nevědomí a máme z něj a ze svých temných, nyní osvětlených zákoutí strach – můžeme prožít mnoho zbytečných trápení. Na povrch přichází mnoho věcí do té doby uložených v podvědomí anebo nevědomí. Je možné v tuto dobu prosit o to, aby se vyčistily a prosvětlily co nejvíc anebo na vyčištění nejúspěšněji pracovat. My se zaměříme na tento jeho potenciál: úplněk je tou fází solilunárního cyklu, kdy můžeme nejsnadněji dosáhnout osvícení.

Každý úplněk je jiný a přináší nám jiné kvality. Tentokrát Slunce v Býku osvěcuje Měsíc ve znamení Štíra. Zatímco při novoluní se síla a kvality Slunce a Měsíce spojují, při úplňku, kdy stojí proti sobě – v protilehlých znameních – kvality toho, ve kterém stojí Slunce, osvětlují a dávajíc sílu kvalitě znamení, ve kterém je Měsíc. Luně ve Štíru dává sílu, novou kvalitu, zabarvení Slunce v zemském a pevném znamení Býka.

Pro samotného Býka je příznačné téma, které se na té nejzemitější poloze může projevovat jako bezpečí. Zabezpečení. Téma existence a zajištění praktické stránky života – praktický a rozumný přístup. Smysl pro krásu a harmonii. Bezpečí, trpělivost, domov – anebo hledání domova. Ale i transcendenci, tichost – meditaci. Hledání míru – v sobě, i na Zemi.

Také: vědomí neohraničenosti vnitřního i vnějšího prostoru: Kosmu Obrovský vnitřní prostor – spojení se sebou i se Zemí a její duší a podstatou. Vztah k Zemi. Přijetí inkarnace. Své tělesnosti – i těla, takového, jaké máme a které umožňuje naší duši jako její chrám být na této zemi a rozvíjet se, získávat zkušenosti a růst.

Úplněk v Býku v nás může probudit souznění se Zemí a přírodou a uvidět její skutečné kvality a vnitřní život a zažít sdílení – nechat v sobě rezonovat krásu či blaženost z pohledu na rozkvetlou květinu anebo stéblo trávy anebo výšku nebe, které se nám v tuto dobu může snadno otevřít. Pomoci prožít vnitřní ticho a krásu a velikost mlčení: prožitek vnitřní skutečnosti.

Osvícení nebo alespoň hlubšího vhledu můžeme nyní nejsnáze dosáhnout právě v podobných otázkách a tématech. Můžeme také klást vlastní.

  • Co nám brání najít svůj vnitřní prostor, svou rozlehlost, svou velikost? Jak ji oživit?

Co můžeme udělat pro mír? Pro Zemi? Pro svoji tělesnost, zemi v sobě? Co je to, co nám brání v úplném sebepřijetí – přijetí života ve hmotě, přijetí země i Země? Nesoulad se může projevit mnoha způsoby.

Štír, ve kterém stojí Měsíc, má také mnoho kvalit. V tomto znamení se narodila řada velkých učitelů – říká se to i o Ježíši Kristu. Štír především jde dolů, do nejnižších úrovní, do tmy, a do tmavých světů, aby odsud vynesl světlo ze tmy a temnotu na světlo – světlo vystoupivší ze tmy – pomáhá a ukazuje cestu. Vynášení skrytého ze tmy na světlo, zespod na povrch, je jeho nejsilnější kvalita, největší přínos. Ukazuje nám tak mnoho z toho, co dosud leželo ve tmě: záleží jenom na nás, jak s těmito možnostmi naložíme. Pokud si přejeme osvobodit se z pout nebo vlivů, které pocházejí ze tmy, transformujeme je. Jen v opačném případě si hledáme racionalizace a hromosvody.

Vyniká silou intuice a schopností pronikat do tajemství – ale i silnými emocemi a rodinnými vztahy včetně vztahu k partnerovi. Mezi jeho stinné stránky patří tvrdohlavost. Pozor si musíme dávat na negativní myšlenky všeho druhu – mohou se vynořovat nejrůznější stará zranění, pocity křivdy, zášti, neklid.

Pracovat v tuto dobu můžeme úspěšně se starými křivdami a traumaty a odpuštěním a na sebepoznání.

  • Se vztahy – proč a co se nám nedaří, opakuje se, jaké jsou staré vzorce, které nás trápí?
  • Jaká tajemství nám brání vidět vlastní krásu a velikost?
  • Která traumata nám brání přijímat život v jeho plnosti, vážit si ho jako tvůrčího projevu Lásky a obrazu nesmrtelnosti – malý život Velkého života?
  • Proč – čím potlačeným, tajným, popřeným, si způsobujeme utrpení, za co se trestáme, čím si blokujeme hojnost – svobody, radosti, kreativity, přátel, porozumění?
  • Jakýmikoli konstelačními tématy – uzdravováním rodových kořenů, protože právě v tuto dobu můžeme nejlépe vidět, jaké jsou opakující se rodová traumata, zranění, tabu (a jejich příčiny).
  •  Uvidět to, co je zapotřebí léčit, napravit, přijmout jako lekci a poučit se – transformovat.

 Abychom žili lépe v souladu se Zemí, cykly, přírodou – sami se sebou – kvetli do krásy a pomáhali rozkvétat ostatním – těm nejbližším, Zemi i světu.

Pro kohokoli, kdo chce růst do svobody a osvobozovat se ze starých pout, tím spíše pro ty, kdo se chtějí stravovat pránicky nebo se jinak významně posunout směrem k právnickému způsobu života a výživy, je to dvojnásobná výzva: nutnost přijímat hmotnou potravu je důsledkem našeho pádu do hmoty a uvíznutí v ní. Země je jako naše matka. Velká matka. Vzpomeňte si na svoje dospívání: pokud se Zemí bojujeme, odpovídá, poutá nás. Nedovoluje nám odejít – je to více či méně soupeření, konflikt, boj. Nezměrné úsilí, velmi mnoho vynaložené síly. Až teprve když dozrajeme, a namísto snahy se vymanit nastoupí přijetí, uznání, porozumění a vděčnost, napětí – pouta – interakce povolí. Dovolte si to uvidět a prožít – tu bezbřehou vděčnost, která se nutně objeví, když uvidíte, že bez všeho bohatství, co nám poskytuje po dobu naší existence Země, bychom – po dobu uvíznutí ve hmotě, z něhož se teprve začínáme uvolňovat a objevovat zase svůj potenciál a světlo – jako lidstvo nikdy nedokázali přežít.

Tak jako potlačení – odepírání života, tělesnosti – nikdy nemůže přinést svobodu (přechod na právnickou stravu) odpor vůči materiální úrovni – Zemi – životu je může také je oddálit. Klíčem je přijetí, porozumění, vděčnost a láska. Posilujme je.

NOVOLUNÍ V BLÍŽENCÍCH A JAK JEJ VUŽÍT

Ve čtvrtek 25. května 2017 v 21.44 hodin středoevropského (22.44 letního) času nastává novoluní. Měsíc i Slunce jsou v Blížencích. V období před novoluním k nám přichází energie, která nám přináší nové myšlenky, impulsy a podněty, která o novoluní vrcholí.

Přináší pokaždé jinou kvalitu – v návaznosti na cyklu roku a znamení, v němž Měsíc i Slunce o novoluní stojí vždy společně. Myšlenky i informace se vážou k tématu znamení, ve kterém Měsíc a Slunce stojí a spojují svoje síly.

Každé novoluní je tak důležité pro každého z nás vzhledem k těmto specifickým možnostem, a zvlášť pro ty, kteří se v tomto znamení narodili, protože pro ně jde o začátek vlastního ročního cyklu. K tomu, co ve vztahu k novoluní platí pro každého z nás, se tak přidává ještě jejich osobní celoroční téma: to, co jim přichází v tomto období, má pro ně platnost nejenom jeden měsíc, ale až do dalšího novoluní v jejich znamení.

Býk je třetím znamením zodiaku. Země Býka, probuzená ohněm Berana, dostává novou kvalitu – lehkost vzduchu. Životní síla, která našla svůj projev ve hmotě, se začíná radovat a hrát si.

SYMBOLIKA, TÉMA ZNAMENÍ

Kromě samotného živlu (vzduch) je pro Blížence příznačná dualita. Dvojnost spojená v jednotě: soupeřící? Ne! Spolupracující. Doplňující se. Ne zmnožení jednoty: nejsme všichni stejní, a v tom je naše krása – a může být i naše síla, pokud se naučíme spolupracovat

a doplňovat, namísto spolu bojovat. Předobraz duchovní cesty i přibližování se k Jednotě tím, že konkurenci a soupeření odložíme – necháme v minulosti: nechceme se povyšovat, vítězit na úkor někoho jiného: chceme – cítíme potřebu koexistovat, spolupracovat, sedět společně v kruhu… Blíženci ve dvojici, ve vztahu – ale může jít také o spojení, soulad, nalezení rovnováhy dvou podobných, stejně jako protichůdných sil.

Zaujali vás články, které publikuje Nový Fénix? Můžete si je objednat do pohodlí domova přímo zde.

Dalším tématem je potřeba se dozvídat a vidět: vědění, poznání, vhled, intelekt. A také pohyb v mezních polohách – chůze ne na rozhraní zákona, ale vlastních možností.

Cílů Blíženců může být nekonečně mnoho. Zajímá je všechno, musí všechno obsáhnout – pohybují se na mnoho úrovních, po mnoha liniích najednou.

Blíženec chce vědět. Odhalit tajemství, dosáhnout vhledu, jen jiným způsobem, uvidět všechno, pochopit všechno, zejména vztahy a souvislosti. Z mnoha kousků, z nichž jim neunikne ani jediný sebenepatrnější detail, skládají Blíženci všechny do jednoho velkého celku, na základě pochopení souvislostí zdánlivě nesouvisejícího. Nezajímají je hranice, překážky, schémata, koncepty, předsudky, zdi – leda proto, aby je zbortil a rozkopal tak, že z nich nic nezbude nebo si aspoň prokopal cestu skrz, nelze-li je ovšem rozložit na molekuly a poskládat do něčeho, co pokud možno dává víc (nebo vůbec nějaký) smysl.

Obecným cílem Blíženců je mistrovství – ve smyslu síly, kterou je třeba usměrnit – osedlat. Tak jako na sfinze vidíme lidskou hlavu na zvířecím těle: tak, aby člověk byl mistrem, tím, kdo se na základě vlastní vůle, ne z nevědomí, rozhoduje a řídí: ne svou vlastní obětí. Aby ten, kdo drží otěže v rukou, byl on, ne jeho pudovost anebo jinak nižší přirozenost anebo stín, aby to, co je v nás božské, zvítězilo nad tím zvířecím.

Blíženec (jak znám i z vlastní zkušenosti) může sdělovat pro své okolí a svět mnohdy nepochopitelná vidění, vjemy, vyjádření – jejichž význam a smysl zná možná jenom on sám: vědění předchází formulaci dost pevné, aby ji pochopil svět – bude-li ochoten opustit svá psychická omezení a hranice.

Je pro něj příznačná otevřenost a přístupnost, kterou si musí udržet, nechce-li vnitřně otupět a zemřít, a nedůvěra ke konečným pravdám a všem teoriím, se kterými se na své cestě potkává. A také nepodrobenost myšlenkovým konceptům, potřeba mistrovství, svobodomyslnosti (nespoutanosti) jako základní kvality, a bytostná potřeba svobody.

 JAK TOTO NOVOLUNÍ VYUŽÍT

Zaměřit se tak můžeme na to, jak odložit tíhu a těžkost – naplnit vlastní životy radostností a lehkostí. Projasnit vědomí i svou mysl: nahlédnout temná zákoutí a šero a cesty, kudy nás ovlivňuje nevědomí. Uplatňujeme vždy svou svobodnou vůli? Anebo si to jen myslíme – ve vlivu starých programů – traumat – závislostí – které k nám přicházejí odjinud než z nitra naší duše?

Kde leží naše mistrovství? V čem spočívá naše skutečná svoboda? Co udělat, abychom jich dosáhli?

Jak využít naši různorodost anebo různorodost našeho okolí a rozdíly mezi námi a těmi, co nám jsou blízcí k vzájemnému posílení a podpoře?

Jak nalézt konsensus tam, kde zuří boj nebo panují nesváry? Právě teď je pro to ta pravá chvíle!

Stejně tak pro sjednocení extrémů nebo našich vnitřních osobností, různých cílů, částí: vytvořit z roztříštěnosti jeden celek, který je rozmanitý, ale jeho jednotlivé části si nekonkurují, nevytvářejí chaos ani roztříštěnost, jsou v souladu.

Využít svého vnitřního bohatství i bohatství ve svých vztazích k rozkvětu – růstu – rozvoji = pohybu vpřed.

Podívat se na bohatství svojí jednoty, její potenciál. Jak využít svých protikladů, co sjednotit, co si uvědomit ve vztahu k tomuto tématu?

Pokud si přejeme být na práně – stravovat se pránicky, sjednotit tyto protiklady různorodosti a bohatství pro nás může být základní.

www.mistosetkavani.cz